Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Toang Thật Rồi 61 19/07/2020 1,000,000
2 l3r0kid 3 19/07/2020 900,000
3 Khôn Bố 3 19/07/2020 800,000
4 KIZ Bo 1 19/07/2020 700,000
5 Hoàng Khoa Sản 1 19/07/2020 600,000


Mobile:false Country:United States